Souhlas se zpracováním osobních údajů.


Ve společnosti Almi Trade s.r.o. jsme vůči Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděli, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezahlcovali Vás nabídkou nevhodných produktů, žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů :

1. Tímto udělujete souhlas členům společnosti Almi Trade s.r.o. (dále jen „Správce“), aby v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s účinností od 25. Května 2018 Nařízení GDPR) zpracovávali tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, u podnikatele i obchodní firmy, IČO a sídlo, dále informace o využívání produktů a služeb, informace z objednávek produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi (spolu dále jen „Údaje“). Jde o Údaje, které získáváme přímo od Vás, z průzkumů a uživatelských testování nebo od třetích stran.

2. Uvedené Údaje budeme zpracovávat pro tyto účely: marketingové zpracování, tedy zasílání obchodních sdělení členů společnosti Almi Trade s.r.o.

3. Souhlas zůstává v platnosti po dobu, kdy budete využívat služby Správce, a následujících 5 let poté, nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že nebudete využívat služby Správce, bude Váš souhlas platit 5 let od jeho udělení.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným správci nebo e-mailem doručeným na adresu info@almitrade.cz obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracován svůj souhlas odvoláváte.

5. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybnosti o dodržování povinnosti související se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účely, k jimž byly shromážděny. Při sběru, uchování a zpracování osobních údajů uplatňuje Správce takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo práce.

7. Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů a kontakty naleznete na webových stránkách společnosti Almi Trade s.r.o. (www.maxstorm).

Děkujeme za projevenou důvěru.
Se zpracováním osobních údajů souhlasím.